کارگروه ارزیابان جایزه

1402/11/15 یکشنبه
کارگروه ارزیابی جایزه
کارگروه ارزیابی جايزه ملي كيفيت ايران، کارگروهی است فني، تخصصي و علمي كه با ریاست دبیر کمیته فنی و با ترکیب دبیر و اعضایی ‌که به پیشنهاد دبیر کمیته فنی و تائید رئیس کمیته فنی برای چهار سال منصوب می‌گردند، تشکیل می‌شود. كميته فني بر فعالیت‌های اين کارگروه نظارت می‌نماید.
تبصره 1: تیم‌های ارزیابی منتخب کارگروه ارزیابی در سه سال اخیر نباید در فعالیت‌های مشاوره‌ای به شرکت‌های ارزیابی‌شونده به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب شخص حقیقی و یا حقوقی و فعالیت‌های مشابه مشارکت داشته باشند. در صورت عدم رعایت این موضوع فرد موردنظر از پایگاه اطلاعاتی ارزیابان و کارگروه ارزیابی حذف خواهد شد.
وظايف کارگروه ارزيابي:
1- انجام فرآیند ارزیابی مطابق با قوانین و الزامات اجرايي تعیین‌شده در اين نظامنامه؛
2- انجام مراحل تائید فرآیند و نتایج ارزیابی‌ها با اتفاق‌نظر اعضای کارگروه ارزیابی (ارائه گزارش توسط دبير به کمیته فنی)؛
3- احصاء و بروز رسانی پایگاه اطلاعاتي ارزيابان واجد شرایط در فرآیند ارزیابی جایزه و ارائه آن به دبیرخانه جایزه؛
4- انجام فرآيند ارزیابی صلاحیت و شایستگی متقاضيان ارزيابی؛
5- رسيدگي به شكايات مشتريان (شرکت‌های ارزیابی‌شده) و ارائه گزارش به كميته فني؛
6- رسيدگي به تخلفات ارزيابان؛
7- پایش نتایج ارزیابی‌ها و گزارش بازخورد؛
8- مدیریت تعارضات در حین فرآیند ارزیابی؛
9- پایش و به‌روزرسانی سطح حرفه‌ای ارزیابان جایزه.
تبصره 1: شاخص‌های سطوح حرفه‌ای بر اساس آئین‌نامه مصوب کمیته فنی تعیین می‌شود.
وظايف دبير کارگروه ارزيابي:

1- ارائه گزارش در جلسات تخصصی کمیته فنی و ساير جلسات مرتبط؛
2- ارائه گزارش در جلسات كارگروه تخصصي راهبري فرايند ارزيابي در دستگاه‌های اجرايي به تشخیص دبیرخانه جایزه؛
3- تدوین و به‌روزرسانی شیوه‌نامه تائید صلاحیت ارزیابان جایزه؛
4- تهیه معیارها و رویه‌های تائید صلاحیت ارزیابان و ارائه آن به کمیته فنی جایزه؛
5- راهبري و هدايت امور ارزيابي طي هماهنگي با دبیرخانه جایزه؛
6- انتقال نقطه نظرات كميته فني و سیاست‌های جايزه به کارگروه ارزيابي؛
7- ارائه گزارش تائید فرآیند و نتایج ارزیابی‌ها به دبيرخانه و كميته فني جايزه.