1402/12/5 شنبه
مفاهیم بنیادین مدل کیفیت جهان اسلام

1-راهبری الهام‌بخش مبتنی بر تکلیف گرایی دینی، حکمت، تحول‌آفرینی و آینده‌نگری؛
2-پرورش، صیانت و گسترش باورها، ارزش‌ها و هویت اسلامی و بومی؛
3-مسئولیت‌پذیری و تعامل ارزش‌آفرین با طیف جامع ذی‌نفعان؛
4-رشد توان تاب‌آوری و بازیابی تعادل در شرایط بحران و خلق فرصت؛
5-شکوفاسازی خلاقیت و نوآوری و توسعه هوشمند زیرساخت فناوری؛
6-هدایت عالمانه استعدادها و سرمایه‌های مادی و معنوی؛
7-رویکرد نظام‌مند، مدیریت یکپارچه و بازمهندسی فرآیندها؛
8-نگاه بلندمدت و راهبردی به کسب دستاوردهای برجسته، متوازن و پایدار.