فرم
ثبت نام مدرسان و ارزیابان جایزه کیفیت
مشخصات فردی
* نوع متقاضی جایزه کیفیت
* نام و نام خانوادگی
* تاریخ تولد
* شماره شناسنامه
* فایل کارت ملی
* شماره ملی
* عکس متقاضی
* فایل صفحات شناسنامه به صورت pdf یا rar
* محل صدور شناسنامه * سطح تحصیلات
* رشته تحصیلی * وضعیت شغلی

* موسسه محل کار * سمت فعلی متقاضی
* دارای مدرک کارشناسی رسمی استاندارد
* نشانی محل کار * نشانی منزل
* تلفن محل کار * تلفن منزل
* تلفن همراه * دورنگار
* آدرس پست الکترونیکی