کارگروه مدرسان

1401/8/30 دوشنبه
 کارگروه آموزش و ترویج جايزه ملي كيفيت ايران
کارگروه آموزش جايزه ملي كيفيت ايران، کارگروهی است فني، تخصصي و علمي با ریاست دبیر کمیته فنی و با ترکیب دبیر و اعضایی ‌که به پیشنهاد دبیر کمیته فنی و تائید رئیس کمیته فنی برای چهار سال منصوب می‌گردند، تشکیل می‌شود. كميته فني بر فعالیت‌های اين کارگروه نظارت می‌نماید.
مدرسين سطوح مختلف جايزه می‌بایست بر اساس شیوه‌نامه ارزیابی شایستگی مدرسان توسط کارگروه آموزش تائيد صلاحيت گردند. همچنين اسامي آن‌ها در بانک اطلاعاتی مدرسان جایزه بر اساس سطوح قابل تدريس معرفي گردد.

 وظايف کارگروه آموزش و ترویج:
 1. به‌روزآوری روش اجرايي آموزش بر اساس نيازها و سیاست‌های اعلام‌شده از سوي دبيرخانه؛
 2. برنامه‌ریزی سالانه براي اجراي فرآيند ارزیابی شایستگی مدرسان براي آموزش بر اساس روش اجرايي آموزش؛
 3.  انجام فرآيند ارزیابی شایستگی مدرسان و تعيين سطح آموزش آن‌ها؛
 4. تهيه بانک اطلاعاتي از مدرسين تائيد صلاحيت شده؛
 5. ارتباط با دبيرخانه جايزه جهت اعلام اسامي مدرسان داراي شایستگی؛
 6. اعلام راه‌کارهای لازم براي حصول اطمينان از استفاده از مدرسان شایسته در امر آموزش مدل جایزه؛
 7. طراحي روش‌های بهينه تدريس و ترويج مدل جايزه؛
 8. برگزاري دوره‌های آموزشي تربیت ارزیاب (و نظارت بر آن) با استفاده از مدرسان شایسته؛
 9. تهیه سرفصل‌های آموزشی موردنیاز آموزش‌های مرتبط با مدل جایزه.
 وظايف دبير کارگروه آموزش و ترویج:
 1. ارائه گزارش در جلسات تخصصی کمیته فنی و ساير جلسات مرتبط در صورت اعلام دبير كميته فني؛
 2. ارائه گزارش در جلسات كارگروه تخصصي دستگاه‌های اجرايي به تشخیص دبیرخانه جایزه؛
 3. تدوین و به‌روزرسانی شیوه‌نامه آموزش جايزه ملي كيفيت ايران؛
 4. تعيين معیارها و رویه‌های ارزیابی شایستگی مدرسان سطوح مختلف؛
 5. طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه و ترويج آموزش در دستگاه‌ها و ساير حوزه‌های ارجاع شده از سوي دبيرخانه جايزه؛
 6. راهبري و هدايت امور آموزش و نظارت بر فرآيندهاي اجراشده آموزش طي هماهنگي با دبيرخانه جايزه؛
 7. انتقال نقطه نظرات و سیاست‌های دبيرخانه، كميته فني و کارگروه ارزيابی به کارگروه آموزش؛
 8. ارائه گزارش فعالیت‌ها به دبيرخانه جايزه؛