شورای سیاست گذاری

شورای سیاست‌گذاری جایزه، شورای متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد، متولیان ارزیابی كيفيت دستگاهي، نمايندگان جامعه دانشگاهی، تولیدی، صنفی و متخصصان و صاحب‌نظران حوزه مديريت كيفيت کشور است که به شرح زير اعضای آن برگزيده می‌شوند.

 تركيب شوراي سیاست‌گذاری:
 1. رئیس سازمان ملي استاندارد ايران و دبیر شورای عالی استاندارد (رئيس شورا)؛
 2. معاون ارزیابی کیفیت (دبير شوراي سیاست‌گذاری)؛
 3. دو نفر از معاونین یا مشاورین رئیس سازمان؛
 4. رئیس پژوهشگاه استاندارد؛
 5. وزرای وزارتخانه‌ها / و روسای سازمان‌های عضو شورای عالی استاندارد یا يكي از معاونين ايشان؛
 6. رئیس شورای راهبری ارزیابی کیفیت دستگاهی؛
 7. دبير كميته فني؛
 8. سه نفر از اعضاي هیئت‌علمی دانشگاه در زمینه كيفيت؛
 9. دو نفر از تشکل‌ها و انجمن‌های علمی و حرفه‌ای در زمينه كيفيت؛
 10. دو نفر از اعضاي كميته فني جايزه.
تبصره ۱: جلسات شوراي سیاست‌گذاری با حضور نصف بعلاوه يك نفر از اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با تصویب اکثریت اعضای حاضر قابل‌اجرا خواهد بود.
تبصره 2: مدت عضویت اعضاي شوراي سیاست‌گذاري جايزه ملي كيفيت ايران 4 سال مي‌باشد و احکام ایشان توسط رئیس شورای سیاست‌گذاری صادر می‌شود. افرادي كه بنا به جايگاه شغلي خود به عضويت شوراي سیاست‌گذاری درمی‌آیند در صورت تغيير جايگاه شغلي با افراد جديد جايگزين خواهند شد.
تبصره 3: انتخاب اعضاي رديف‌هاي 8، 9 و 10 با پیشنهاد دبیر شورا و تائید رئيس شورا صورت مي‌گيرد.
تبصره 4: دعوت به جلسه و تدوين دستور کار و تهيه صورت‌جلسات توسط دبيرشورا صورت مي‌پذيرد.


 وظايف
شوراي سياست‌گذاري:

شوراي سیاست‌‌گذاري جايزه ملي كيفيت ايران وظيفه ترویج و نظارت عاليه بر حسن انجام فرايند جايزه را بر عهده دارد و در طول هر دوره برگزاری جایزه، تشكيل جلسه داده و به بررسي موارد زير مي‌پردازد:
 1. استماع گزارش تحليلي از عملكرد دوره جاري كه توسط دبير جايزه ارائه می‌شود؛ و بررسي اثربخشی آن با توجه به سياست‌هاي تعیین‌شده؛
 2. تصويب نهایی و صحه‌گذاری انتخاب برندگان جوايز ملي كيفيت ايران (تنديس‌ زرين، سیمین، برنزین)؛
 3. سیاست‌گذاري فعاليت‌هاي توسعه جايزه در دستگاه‌های اجرايي در دوره آتي در راستاي راهبردهای توسعه كيفيت در كشور؛
 4. بررسي و تصويب اصلاحات نظامنامه و مدل جایزه كه از كميته فني به شورا ارجاع می‌شود؛
 5. تصویب و حمايت از سیاست‌های تشويقي دستگاه‌های اجرايي و ارائه راهكارهاي چگونگی اجراي آن؛
 6.  نظارت بر صحت اجرای آخرین مقررات مصوب شورای سیاست‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرايي؛
 7. صحه‌گذاری انتخاب مجریان بر اساس ضوابط تعیین‌شده؛
 8. تصويب تعرفه هزينه ثبت‌نام سطوح مختلف جايزه؛
 9. ساير موضوعات برحسب مورد.


تبصره 1: در صورت تصویب عدم صلاحیت علمی، فنی و اجرایی مجری جایزه و همچنین مجریان هر یک از جوایز کیفیت دستگاهی، اعلام تغییر مجری به دبیرخانه جایزه و به دستگاه مربوطه ابلاغ می‌گردد.

وظایف دبیر شورای سیاست‌گذاری:
 1. مديريت دبيرخانه جايزه و انجام كليه فعاليت‌هاي هماهنگي؛
 2. تهيه برنامه زماني عمليات اجرايي هر دوره و اعلام به کمیته فنی؛
 3. هماهنگي كليه فعاليت‌هاي كارشناسي موردنیاز اركان جايزه؛
 4. هماهنگی جهت انتشار نشريات مرتبط با جايزه؛
 5. انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاري جلسات شوراي سياست‌گذاري و كميته فني؛
 6. حصول اطمینان از آشنایی اعضای کمیته فنی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی باهدف جایزه؛‌ نظامنامه و مدل آن؛
 7. سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی جهت تعميق و اشاعه فرهنگ كيفيت و گسترش جايزه ملي كيفيت ایران با همکاری سایر اعضاء؛
 8. نظارت بر فعالیت‌های کمیته‌های آموزش و ارزیابی؛
 9. دريافت اطلاعات از متقاضيان جايزه، طبقه‌بندي و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها؛
 10. تهيه و تدوين گزارش‌ها و نتايج حاصل از ارزیابی‌ها و ارائه آن به كميته فني؛
 11. تائید طراحي تندیس، تقدیرنامه و گواهی‌نامه جایزه؛
 12. تهيه گزارش عملكرد هر دوره و تحليل آن؛
 13.  نظارت بر برگزاري همايش اختتامیه جایزه ملی کیفیت.