1402/12/20 یکشنبه
با عنایت به درخواست‌های مکرر بنگاه‌های اقتصادی، ارزیابان و مدرسان برای ثبت نام در فرآیندهای مربوطه جایزه ملی کیفیت ایران و با توجه به محدودیت‌های متقاضیان در روزهای پایانی سال 1402، به منظور فراهم شدن زمینه مناسب برای اجرای باشکوه دوره هجدهم جایزه ملی کیفیت ایران، بدینوسیله زمان ثبت نام تا روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30تمدید می گردد.